ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2500 ไร่ทิพย์ เริ่มต้นดำเนินกิจการการค้าพืชไร่ และได้มีการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้ง
บริษัท ไทยซีเรียลส์เวิลด์ จำกัด พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดแยกและแปรรูปธัญพืช และเมล็ดถั่วทุกชนิด เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดธัญพืช
ในปี พ.ศ. 2544 ได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคทั่วไป โดยการจัดตั้ง บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทำให้โรงงานได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพสุขลักษณะทั่วไป (มาตรฐาน GMP) จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ.)
ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
มาตรฐาน HACCP สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ไร่ทิพย์ จึงสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมทั้งส่งออกไปยังตลาดเอเชีย ยุโรป และอเมริกาได้อย่างมั่นใจ