มาตรฐาน HACCP  HACCP08068/102
  ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) เป็นระบบการจัดการ เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) ของการผลิต ซึ่งระบบดังกล่าวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในวงจรของโซ่อาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
   
มาตรฐาน GMP  GMP04003/014
  Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค
   
มาตรฐานฮาลาล
  ฮาลาล (Halal) ซึ่งมีความหมายว่า ถูกต้องตามกฎ หรือ การอนุญาต ดังนั้น เมื่อนำคำว่าฮาลาลมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร จะหมายถึง อาหารชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้ เนื่องจาก อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต ตามบทบัญญัติ ของศาสนาอิสลาม ที่ยึดหลักโภชนาการ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย
   
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)
  เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้ และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้ผลิตเกิดความได้เปรียบทางการตลาด และสร้างความสำเร็จด้านยอดขาย ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก
   
มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
   
มาตรฐานภายในประเทศ