» Factory Engineer
» เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ( R&D )
» Field Sales (สำรวจตลาด)
» ผู้แทนฝ่ายขาย (กทม./ตจว.)
» Sale Executive (Modern Trade)
» พนักงานบัญชี
» Q.C.
» พนักงานประจำสำนักงาน
» พนักงานขับรถผู้บริหาร
» พนักงานส่งเอกสาร
» พนักงานสโตร์
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
» ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
 
Factory Engineer 2 Position
 
Qualification
เพศ : ชาย
อายุ : 22-30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
วางแผนงานจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องจักร ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานตามแผน
ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับวิศวกรโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 
Application Form